Dokonalá duše je vytrvalá

... Je mírná, milující, laskavá

... Je tolerantní

... Je klidná, tichá a pevná

... Má sílu, aby mohla sloužit

... Je moudrá ve slově a činu

... Je sloupem síly a světla

... Nedrží v sobě žádný hněv

... Je trpělivá, spoléhající se na Boží dobrotu a Jeho dokonalý plán

POMOC SHORA

Setrváte-li na cestě, na kterou byly vaše kroky zavedeny, naleznete poklad života, onen nikdy neslábnoucí tok pomoci, léčení a štěstí. My, vaši bratři a průvodci, stojíme na cestě vedle vás. Ani jeden z vás není sám. Stačí jen, abyste s prostou důvěrou požádali – a bude vám dáno – ať jsou vaše potřeby jakékoliv, budou uspokojeny.

REZONUJTE PRAVDIVĚ

Buďte pravdiví. Toto je esence duchovního života. Duchovní nota zní ve vyšších sférách a rány, které na vás dopadají v každodenním životě, přicházejí, aby vás přezkoušely, zda jste schopni rezonovat pravdivě. Abyste zněli pravdivě, musíte rozezvučet Boží notu neboli notu dobra, která se nachází ve vašem nitru.

VAŠE PRAVÉ JÁ

Ten prvotní a největší nárok, který je na vás činěn, vychází od Boha neboli vašeho ducha; nebo jinými slovy, vašeho nejvyššího já. Vaše pravé já je zářícím duchem. Musíte být věrni tomuto zářícímu duchu a dávat mu přednost přede vším ostatním. Nedovolte, aby cokoliv odvádělo vaši duši od hledání pravdy, světla a věčné lásky.

ZKOUŠKY A ZKLAMÁNÍ

Každá duše musí vydržet ohromný nátlak a být dobře vyzkoušena. Předpokládejme, že by vás Mistr vyzval, abyste vykonali nějakou práci, která by se dotýkala mnoha duší; a předpokládejme, že byste nebyli přezkoušeni a nebyla zjištěna vaše spolehlivost. Je docela možné, že byste se pod náporem práce zhroutili. Toto vám sdělujeme, abychom vám pomohli ve vaší snaze sledovat cestu světla se všemi jejími zkouškami a zklamáními.

LÁSKA JE SVĚTLO A SVĚTLO JE ŽIVOT

Nikdy nesoustřeďujte svou pozornost na nemoc nebo na temnotu; soustřeďujte ji na harmonii, na světlo. Namiřte všechny své myšlenky na povahu Krista, pak z vás slabosti opadnou, neboť svým vlastním vnitřním úsilím přeměníte ony temné atomy ve světlo. Kdybyste byli schopni žít neustále ve Světle, nepotřebovali byste žádné léčení zvenčí.

PŘÍTOMNOST KRISTOVA

V každé době si udržujte v srdci myšlenku na přítomnost Kristovu; připomeňte si jeho věčnou mírumilovnost a klid uprostřed vřavy hmotného světa. Vy – jeho učedníci, se musíte vždy snažit nalézt i uprostřed davu klid a mír. Je snadné být Bohu nablízku o samotě, ale vy se musíte naučit uvědomovat si Jeho přítomnost, nehledě na ruch, shon a napětí kolem vás.

BRATRSTVO VÁS MILUJE

Vyslanci Boha jsou při vás; ani jediná podrobnost z vašeho života, ani jedna myšlenka nebo čin jim neujde. Ale oni nesoudí, pouze milují s hlubokým soucitem a nesmírným pochopením. Zapamatujte si to a modlete se, aby láska podobné té jejich vám naplnila srdce tak, abyste se na všechny lidi dívali se stejnou láskyplnou laskavostí, se kterou Bratři Světla pohlížejí na vás.

ŽÁDNÝ KOMPROMIS

Jestliže vás něčí čin rozčiluje a vy se pohoršujete, nesnažte se napadat nebo odsuzovat, ani ve svých myšlenkách. V tom nemůže být žádný kompromis; vaše cesta je jasně vyznačena. Je to cesta lásky, mírnosti a klidu.

KDYŽ JSTE VE ZMATKU

Když narazíte na obtíže, vejděte do svého nejvnitřnějšího svatostánku. Vyhledejte přítomnost klidného Krista a zeptejte se Jej, co by On udělal v situaci, do které jste byli postaveni.

ODLOŽTE SVŮJ PROBLÉM

Vložte své břímě na bedra Páně. Jinými slovy, povolte, vzdejte se, odložte své problémy. Nesnažte se rozplést uzel, který se stahuje tím víc, čím víc se o to snažíte. Odložte jej stranou. Soustřeďte se celým svým srdcem na Boha a všechny uzly budou uvolněny, všechny problémy vyřešeny.

MĚJTE VÍRU V BOHA

Jakmile podřídíte svou vůli Bohu a budete mít víru a důvěru v Boží lásku, tak vám ona láska bude neustále prokazována a bude se projevovat ve vašich životech, Žijete-li ve shodě s duchovním zákonem, nikomu neublížíte a nikdo neublíží vám.

LÁSKA JE VNITŘNÍ KRÁSA

Milovat znamená rozdávat ze svého nitra Kristovu lásku bez sebemenší myšlenky na odplatu. Všichni máte sklon k tomu si myslit, že za svou lásku něco musíte dostat, ale duše se musí naučit rozdávat lásku bez jakýchkoli podmínek. Láska je vnitřní krása, která vytéká ze srdce.

CESTA UČEDNÍKOVA

A jakým způsobem, ptáte se, máme sledovat duchovní cestu? My odpovídáme: Mluvte málo; milujte silně; dávejte všem; nesuďte nikoho; usilujte o vše, co je čisté a dobré; a neztrácejte vytrvalost.

MILOVAT ZNAMENÁ VIDĚT DOBRO

Milovat znamená být tolerantní ke všem lidem, ke všem událostem denního života; být trpělivým, pozorným, laskavým a pokorným. Všechny tyto vlastnosti jsou obsaženy v jediném slově – láska. Nesuďte podle toho, co vidíte na povrchu, ale rozvíjejte svůj vnitřní zrak a znalost duchovních příčin a následků. Pak pochopíte, že nemůžete odsoudit ani jednoho člověka.

LIDSKÉ A BOŽSKÉ

Zdržte se odsuzování a kritizování. Lidským zvykem je ukvapeně kritizovat jednání ostatních, ale Božská cesta je zůstat tichými a milujícími. Vy jste stejně tak Božské podstaty jako lidské a jste zde na zemi, abyste se naučili projevovat Božství.

BUĎTE VDĚČNÍ ZA SVOU KARMU

Nekritizujte své bratry, neboť to způsobuje rozklad ve vaší vlastní bytosti, ve vašem životě. Namísto toho hleďte s láskou a vděčností na ty, se kterými vás vaše karma přivedla dohromady.

STŘED MÍRU

Jste-li na pochybách, nedělejte nic. Ztište se, mějte trpělivost a čekejte. Naučte se být klidní a tiší. Modlete se, „veď mě, Nebeský Otče, ukazuj mi cestu“. Pátrejte denně po klidném středu své duše, který je Kristem.

UCTÍVEJTE BOHA

Neklaňte se před mamonem ani před žádnými hmotnými obtížemi a problémy světa. Začnete-li místo toho uctívat Boha celým svým srdcem a duší a myslí, všechny starosti smrtelného života budou rozptýleny, protože přestanou být součástí vašeho života, přestanou sídlit ve vašem srdci. Kristus ve vás dovede mistrovsky zacházet s takovými nejistotami.

ROVNOVÁHA

Bratři Velké Bílé Lože jsou šťastni, protože mají v srdci mír a nejsou rušeni temnými událostmi. Je to správné, nebýt rušeni temnými událostmi“. Ano, protože tím, že si udržíte vnitřní klid a dovolíte Světlu, aby nerušeně hořelo ve vašem nitru, děláte daleko více dobra, než kdybyste se rozčilovali a diskutovali o nesnesitelných poměrech. Udržujte si svoji rovnováhu; nedejte se zviklat na své cestě.

BŮH ZNÁ VAŠE POTŘEBY

Bůh zná každou potřebu vašeho těla, duše a ducha. Naučte se být klidnými a tichými činit, jak nejlépe dovedete, s láskou v srdci. Budete-li jednat jak nejlépe dovedete, Bůh udělá zbytek. Tak tedy mějte důvěru ve své snažení a v Boha.

VĚČNOST JE NYNÍ

Neexistuje žádná minulost ani žádná budoucnost – vše je v tomto okamžiku duši na dosah. Nehleďte do budoucnosti a nepředvídejte to či ono, neboť činit tak, znamená žít ve strachu a domněnkách. Žijte dnes spolu s Bohem a vaše budoucnost nebude skrývat nic jiného než radost.

ŽIJTE V BOHU

Žijte v Bohu. Jenom vnímejte, že On je ve vašem srdci a že vy jste děti té živé síly; ať jsou vaše potřeby jakékoliv, Bůh to ví. Pěstujte vnitřní klid, spojujte se s Bohem v každodenní modlitbě a meditaci, a neustále rozdávejte ze svého ducha Světlo – nikdy ne deprese, pouze Světlo; a kráčejte trpělivě a skromně svou cestou.

JEDNU VĚC PO DRUHÉ

Když se vám úkoly zdají trochu moc těžké a k nezvládnutí, jenom si připomeňte, abyste dělali jen jednu věc a zbytek nechali být, protože ten zbytek není vaše záležitost. Co se vám nepodaří dokončit, musíte vrátit Bohu a on to vyřeší za vás.

NOHY NA ZEMI, HLAVU V NEBI

Držte své nohy na zemi, ale zvedněte svou tvář k nebesům, neboť Světlo, které do vás z těch výšek proudí, utuží vaše nohy a povede je po správné cestě. Mějte důvěru v toto Božské světlo. Poddejte se s klidnou myslí a srdcem plným lásky této nekonečné Moudrosti.

NIKDY SI NEVYNUCUJTE ROZHODNUTÍ

Nepokoušejte se nikdy vyrazit dveře a vstoupit do jakékoliv situace pomocí násilí; jen čekejte a tím si udržíte všechnu sílu, kterou budete potřebovat k dokončení své práce v určené lhůtě.

UKŘIŽOVÁNÍ

Může vás utěšit vědomí, že každý z vás, kdo podstupuje nějakou zkušenost, která s sebou nese bolest a úzkost, a která může být popsána jako ukřižování, něco dělá pro celý svět; neboť každý, kdo se postaví podobným zkouškám duše se stejně rozhodným a klidným duchem (v jakkoli malém stupni) jako to učinil Ježíš, napomáhá zrychlit vibrace celé Země.

KDYŽ SE LÁSKA ZMOCNÍ VAŠEHO SRDCE

Aby mohla přiměřeně sloužit, musí duše učinit jisté oběti. Musí dojít k obětování tužeb a sobectví. Kristus – ztělesnění Božské lásky – to předvedl jako vzor pro vás až k samému obětování života. Můžete se toho zaleknout, ale nemůžete změnit zákon života. Ale když se láska zmocní vašeho srdce, každá služba, všechno rozdávání přináší takovou radost, že oběti již neexistují.

RUKU V RUCE S BOHEM

Jakékoliv je zaměstnání v době, kdy žijete ve svém fyzickém těle, uvědomte si, že je to druh služby. Jakkoliv skromná nebo dokonce nudná se vám vaše práce může zdát, je to vaše zvláštní jmenování a za pomoci vaší práce na Zemi můžete přispět ke štěstí všech. Pracujte ruku v ruce s Bohem a buďte vděčni za každou příležitost sloužit, která je před vás postavena.

NEJVYŠŠÍ SLUŽBA

Jedna duše může pomoci celému světu. Služba je hned vedle vás a denně čeká ve vašem vlastním srdci. Ta největší služba, kterou kdokoliv může poskytnout, je myslet správně – bez přestání vysílat lásku a odpuštění.

STUDNICE PRAVDY

Váš duch je součástí Boha a ve vás je uložena každá moudrost. Moudrost se dostaví k těm, kdo jsou klidní a ztišení v duchu; k těm, kdo slouží Bohu. Pomocí stále rostoucí lásky v srdci zmoudříte.

INTUICE

Cesta k pravdě vede přes ducha. Ve vnějším světě je vřava, chaos, nespokojenost a neštěstí. K problémům byste měli přistupovat skrze své vnitřní já, skrze intuici. Pátráte navenek po pomoci zapleteni ve své mysli a po celou dobu je pomoc, kterou chcete, uvnitř.

VNÍMEJTE DOBRO

Ve vašem pátrání po pravdě musíte neustále vysílat myšlenky dobré vůle, bratrství a lásky. Vnímejte vždy dobro, i když toto dobro, se zdá třeba jen nekonečně malé. Dovolte, aby vaše myšlenky lásky a dobré vůle byly vysílány do éteru. Nemáte ponětí, jak velké dobro vzniká pouhým tímto myšlením.

NENECHTE SE ZASTRAŠIT

Pracujte vždy se Světlem, s vědomím, že když vyzařujete Světlo (čisté myšlenky), napomáháte probouzení a oživování Světla ve všech svých bližních. Žijte s vědomím, že Bůh pracuje na Svém úmyslu, a že pro člověka, který miluje Boha, se všechno časem promění v dobro.

MYSLETE NA BOHA

Odolávejte pesimismu a negativnímu myšlení, jak v soukromém, tak v společenském životě. Myslete pouze v dobrém. „Myslete na Boha“. Ať už je vaše trápení jakékoliv, namísto neustálého přemýšlení o problému, nasměrujte myšlenky na Boha. Občas to vypadá, že děláte chyby. Kým jste, abyste posoudili, zda jsou to chyby?

NEMŮŽETE SI POKAŽDÉ VYBRAT

Nemůžete si vždy vybrat svou cestu. Stojíte před Bohem v očekávání jeho rozkazu. Ale někdy jste netrpěliví; žádáte a očekáváte okamžité jednání, místo abyste Mu důvěřovali.

ZTIŠTE SE

Mějte důvěru v tu božskou Lásku, která vás drží u sebe. Není se čeho bát, a když nevíte kudy kam, zůstaňte stát tam, kde jste. Jenom se ztište a uklidněte a uvidíte, jakým pozoruhodným způsobem se vaše situace upraví. K nejednomu zauzlení dochází díky této horlivé snaze dostat se s něčím kupředu. Ztište se a důvěřujte Bohu.

ČEKEJTE NA VEDENÍ

Všechno se děje v pravou chvíli, v přijatelnou chvíli Boha. Vy na Zemi někdy nevíte, kdy ta chvíle přijde, ale budete-li sledovat vedení ducha a trpělivě čekat na jasné znamení k činu, pak budete vedeni správně.

BUĎ VŮLE TVÁ

Místo abyste vyžadovali svou vlastní cestu, buďte připraveni pokorně ustoupit a říci: „Drahý Pane, ukaž mi Tvoji cestu; spoléhám na Tebe. Veď mě podle Tvé vůle, neboť pouze Ty jsi moudrý, Tvá láska přesahuje mé pozemské chápání“. Potom budou překážky z vaší cesty odstraněny.

ŘEŠENÍ

Někdy narazíte na problém, který nelze řešit ani myslí ani skutečně žádnými hmotnými způsoby. V takových případech se s opravdovou pokorou poddejte Bohu. Svěřte se do Jeho rukou a vězte, že tam, kde člověk neuspěje, síla Boží nikdy nezaváhá.

JISTOTA

Kráčejte denně s dětskou vírou v srdci, držíce se ruky svého Boha. Ta ruka je rukou pravdy, je to jistota, nikdy vás nezradí. Pozemští lidé vás mohou zklamat, ale váš Bůh nikdy. Podaří-li se vám udržet si jisté, spolehlivé spojení s Bohem, nic ve vašem životě nebude moci špatně skončit. Není nutné, abyste si dělali starosti s rozhodováním, zda učinit to či ono anebo něco jiného. Bude rozhodnuto za vás, ale musíte mít probuzeného ducha, být duševně vyspělí tak, abyste okamžitě reagovali na mírné vedení Všemohoucí Přítomnosti ve vašem nitru.

JEDINÝ CÍL

„Bděte a modlete se“ nejsou marná slova. Sledujte světlo, které svítí ve vašem vlastním srdci; poslouchejte vnitřní hlas svého ducha, dělejte to, co cítíte, že je správné.

ZABÝVEJTE SE ČASTO MYŠLENKOU NA BOHA

Síla, která se dostaví, když si srdce oblíbilo Boha, může změnit negativní v positivní, temnotu ve světlo; vlévající se světlo vytvoří dokonalé zdraví, protože vytvoří harmonii.

VÍTĚZ

Člověk je duch – to je vše, co potřebujete vědět; a duch vítězí nad hmotou.

NAD MRAKY

Je snadné být laskavý, když je každý laskavý; je snadné být milující, když ostatní jsou milující. Moudří však ví, že Světlo svítí na nebesích, i když jsou všude husté stíny. Povzneste své vědomí nad mraky a poznáte, že slunce svítí stále, ať se kolem vás děje cokoli.

LIDÉ NA VÁS HLEDÍ

Nedejte se ošidit přitažlivostí hmoty nebo žalem a úzkostmi, které vaše karma přináší. Mějte odvahu, neboť tolik lidí závisí na vás, na vašich myšlenkách, na vašem postoji; lidé na vás hledí a nevědomky ve vás poznávají Světlo. Vědí, že máte něco, co je nápomocné a dobré. Udržujte si Světlo zářící v srdci a mysli a pamatujte na velkou Milost, která vám byla dána, abyste pomáhali vést lidi vpřed a vzhůru k Bohu.

VYZAŘUJTE SVĚTLO

Co míníme výrazem „vyzařujte Světlo“? Posílejte lásku, kterou cítíte ve svém srdci, a ona poletí dál jako Světlo. Kdybyste se mohli vidět, když opravdově vyzařujete Světlo, viděli byste, jak z vašich srdcí proudí velká záře. Viděli byste, jak paprsky pronikají bez omezení; viděli byste, jak z vás proudí Světlo a jak se dotýká srdce všech lidí a bytostí.

KDYŽ SE KOLEM VÁS KUPÍ STÍNY

Jako služebník Kristův – Lásky Boží – nesmíte nikdy ztrácet odvahu. Je to velký tlak, neboť se kolem vás kupí stíny a svádějí vás, abyste se cítili unaveni, abyste ztráceli důvěru; svádějí vás, abyste říkali „já nejsem užitečný“ a abyste podlehli pocitu méněcennosti. Nepochybujte nikdy o schopnosti Boha pracovat skrze vás. Myslet si, že nejste k ničemu, znamená pochybovat o Boží moci.

PŘEDSTAVUJTE SI TO NEJLEPŠÍ

Neprodlévejte na negativní stránce jakékoliv situace, neboť tím nic dobrého neuděláte. Zapojte do práce konstruktivní síly. Věřte tomu, že se dobro dostaví, že to nejlepší teprve přichází, a tak se stane. My vás nikdy neopustíme. My jsme též Boží děti a Jeho zástupci.

DECH ŽIVOTA

Uvolněte mysl a tělo a pomalu a zhluboka dýchejte. Když se nadechujete, snažte si představovat, že naplňujete každou částečku své bytosti Bohem, Božím dechem. A jak vám tato láska naplňuje srdce a mysl, každý atom, každá buňka vašeho těla bude naplněna dokonalým životem.

V DOBÁCH STRESU A OBTÍŽÍ

Kéž vás v dobách stresu a obtíží těší vědomí, že všechno, čím se trápíte a co musíte snášet, všechna sebekázeň, kterou musíte prodělat, je tak vysoce cenná; není to marné, neboť vás to posunuje kupředu a vzhůru ke šťastnému, dokonalému životu Pokračujte udatně, odvážně a plni nadějí ve svém životě, při vědomí, že jste byli postaveni do situace, ve které jste, díky vaší minulé karmě. Vaše nynější příležitosti by měly být vděčně akceptovány. Počkejte vždy na Boha a cesta vám bude ukázána ve vašem nitru. My jsme s vámi a pečujeme o vás. Všichni tvoříme jedno Bratrství, všichni v Jednom a Jeden ve všech.

ZÁKON JE SPRAVEDLIVÝ, DOKONALÝ A PRAVDIVÝ

Nemusíte se pokoušet zastávat svá „práva“. Uvědomte si, že Bůh urovnává záležitosti podle přesného zákona a mír se navrátí do vašeho srdce. Nevzrušujte se příliš, když jsou věci obtížné – ztište se.

PŘIJÍMEJTE VŠE S LÁSKOU

Radíme vám, abyste milovali nejenom své bližní, ale též podmínky vašeho života. Nechovejte v sobě žádný hněv. Nic se neděje mimořádně nebo čirou náhodou, a velký Zákon přináší takové podmínky ve vašem životě, které potřebujete k růstu. A tak s láskou přijímejte všechno co se děje. Hledejte lekci, kterou je třeba se probíhající zkušeností naučit. Zvedejte oči k Bohu každý den, každou hodinu a nechte se naplnit božským světlem a láskou. Vlévá se jako zlatý paprsek do centra srdce a hlavy a očisťuje a léčí.

BERTE V ÚVAHU BUDOUCÍ VÝSLEDKY

Je toho tolik, co v lidských vztazích nemůžete pochopit; často musíte vytrpět, co se zdá být bezprávím. Ale ti ve světě ducha, kteří mohou vidět budoucí výsledky, vám mohou vždy potvrdit, že všechna pokřivená místa budou vyrovnána a každé bezpráví napraveno.

BOŽÍ ROZHODNUTÍ

Neztrácejte odvahu. Naučte se nebýt ničím, poté nemůžete být v nikom zklamáni. Jste zklamáni, protože vaše stanovisko, vaše přání nebylo uspokojeno. Naučte se podrobovat se Boží vůli, neboť Jeho Vůle je všemoudrá. Čekejte tedy na Jeho rozhodnutí a učte se jít po cestě moudře, klidně.

SCHOPNOST PŘIJÍMAT

Pro nižší já je přirozené, že cítí odpor k bolesti a utrpení; ale dovedete-li se vzdát Bohu tak, že vaše srdce bude přetékat láskou a přijímáním moudrosti Božího plánu, potom můžete dosáhnout opravdového pokroku, a budete naplněni hlubokým mírem, jenž vám svět nemůže nikdy dát.

BŮH NIKDY NEZKLAME

Bůh nikdy nezklame své děti. Nesnažte se, aby se události vyvíjely podle vašich přání; nebo aby poměry byly uspořádány podle vaší pozemské vůle. Ale věřte, že Bůh vás vede cestou ke konečnému štěstí.

BŮH PŘINESE VŽDY NĚCO KRÁSNĚJŠÍHO

Když je po vás žádáno, abyste se jistých věcí vzdali; když vám Bůh tyto věci odebere, musíte se naučit podrobovat se tomuto projevu Jeho velké lásky; být klidni ve svém nitru, vědomi si toho, že Bůh vnese něco daleko krásnějšího do vašeho života.

BUĎ VŮLE TVÁ, PANE

Bůh vlastní dokonalý plán, takže když věci nejdou podle vašich plánů, pamatujte si, abyste se nevzrušovali, a jen se zařaďte. To neznamená zbavovat se vlastní zodpovědnosti. Znamená to, že když jste udělali vše, co bylo ve vaší moci, zbytek zůstane v Božích rukou. Stáhněte své smrtelné ruce a ponechte Boha vykonávat Svou vůli.

MODLITBA

Lidí většinou prosí jen o to, co chtějí: “Bože, dej mi zdraví; dej mi štěstí; dej....dej....dej...“, místo aby řekli: “Drahý Bože, Tobě se dávám, udělej se mnou, co Ty chceš“.

MĚJTE RADOST ZE SVÉ KARMY

Karma je ve skutečnosti nenaučená lekce. Je třeba se stavět k těmto lekcím s klidným srdcem. Mějte radost ze své karmy. Děkujte Bohu za příležitosti, které vám jsou poskytovány, abyste se naučili lekcím a zbavili se své karmy, neboť toto jsou schody, po kterých stoupáte do Velké Bílé Lože.

BUĎTE PŘIPRAVENI

Buďte připraveni v každou chvíli přijmout vůli Boží, přijmout cestu, která je před vás postavena. S vědomím, že neexistuje jiná, pokorně tuto cestu sledujte a mějte důvěru ve velikého a vznešeného Boha.

PŘENECHTE ZBYTEK BOHU

Zákon pracuje bez selhání; a tak když jste se činili, jak nejlépe jste dovedli, přenechejte zbytek Božímu milosrdenství, moudrosti a lásce. Nemyslete si nikdy, že vy víte, co je pro vás dobré. Jenom Bůh to ví a On posílá podle vaší potřeby. Buďte skromní, buďte trpěliví a důvěřujte.

PŘIJATELNÝ ČAS

Všechno se děje v pravou chvíli, v pravém čase. Vy na Zemi vždycky nevíte, kdy ten čas je, ale když budete vnímat vedení ducha a trpělivě očekávat jasný pokyn k akci, pak budete vedeni správně.

ŽIJTE POKLIDNĚ V BOHU

Trpělivost ve skutečnosti znamená důvěru v Boha, s vědomím, že Bůh se o vás stará. Bůh je všude kolem vás a ve vás a vypracovává moudrý a překrásný úmysl ve vaší duši. Nežijte v pocitu, že musíte jednat co nejrychleji, abyste dospěli k určitému cíli. Jednoduše prožívejte každou chvíli, každou hodinu, každý den klidně v ochraňující lásce Boží, přijímejte hodiny, jak přicházejí a nečiňte víc než jednu věc zároveň a provádějte ji v tichosti.

NIKDY NEPOCHYBUJTE

Jenom se poddejte a milujte Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí; nepochybujte nikdy o Jeho moudrosti. Potom se stanou zázraky ve vašem fyzickém těle i ve vašem životě a práci.

DÍLO BOŽÍ

Všechno je otázka podrobení se a poddání se, přijímání života se stálostí, s klidem. To neznamená nedostatek úsilí, ale úsilí správného druhu, neustálé úsilí, jak dovolit Kristovu Světlu, aby si přivlastnilo vaše emoce, vaše myšlení a vaše jednání. Znamená to postavit se stranou a říci, „Pouze Bůh je veliký. Já nejsem ničím. Všechno je dobré. Čeho bylo v mém životě dosaženo, je dílem Božím.

VŠECHNO JE DOBRÉ

Poznejte bez jakýchkoliv pochyb, že Bůh je Láska, a že pro člověka, který miluje Boha, se všechno časem promění v dobro. Snažte se vidět, jak duchovní zákon pracuje ve vašich vlastních životech a v životě celého lidstva. Hledejte vždy dobro, hledejte Boha a zjistíte, že velká Boží láska sleduje lidským vývojem moudrý a krásný cíl.

SKRYTÉ POŽEHNÁNÍ

Za každou temnou událostí, za každou obtíží je skryto požehnání. Člověk si musí vypěstovat víru a důvěru v Boha, s vědomím, že v pravý okamžik, Bohu určeném čase, temný závoj odpadne a zářící anděl bude čekat. Za vším je vznešenost Božího života, která osvětluje všechny události života.

JENOM SE ZASMĚJTE

Jde-li všechno špatně, jenom se zasmějte! Jen tomu nechte volný průběh, nechte to být; ale lpěte svým pohledem na Bohu a vězte, že se vše napraví.

ANI VRABEC NESPADNE

Máte strach z chudoby, z nedostatku potřebných věcí k životu? Kdo vás krmí a šatí, můj bratře, má sestro? Nikdo jiný než Bůh. Když se naladíte na Jeho život, poddáte Jeho lásce a Jeho moudrosti, nikdy neodejme zásobování, neboť zná vaše potřeby.

HLEDEJTE NEJDŘÍVE KRÁLOVSTVÍ

Nemějte strach ani úzkosti, svěřte svůj život a záležitosti do rukou Boha. Hledejte nejdříve Království Nebeské. Když důvěřujete Bohu, Jeho láska prostoupí celou vaši bytost a všechny záležitosti.

BOŽÍ MOUDROST

Je snadné při pohledu nazpět, když už víte, jak se všechno stalo, říci: „Jak jsem jen mohl pochybovat“? Ale důležitější je NYNÍ – ve chvíli, kdy se vše ještě děje, důvěřovat Božské moudrosti, která řídí váš život. Když jste prošli zkušenosti, když jste ochutnali ovoce života, pochopíte, že nic nemohlo být pozměněno. Bůh vás miluje a ochraňuje.

BUĎTE NOSITELI RADOSTI

Nedovolte sami sobě být pesimistickými. Vy jste nositelé radosti a nesmíte být sklíčeni kvůli světu probíhajícímu dění; vývoj rasy jde pevně kupředu a vy se musíte vždy snažit vidět pokrok a dobro.

BRATRSTVO MÁ POCHOPENÍ

Známe žal a útrapy vašeho smrtelného života. A jelikož chápeme, žádáme vás, abyste se snažili svou vůli a přání podřídit vůli Boží s vědomím, že v lidském životě k ničemu nedochází čirou náhodou, že všechny události sledují přesný duchovní zákon. Jste zmoženi strachem a úzkostí, neboť nemůžete dohlédnout dostatečně daleko na cestu, po které váš duch musí cestovat. Bůh zná vaše potřeby a Jeho andělští služebníci jsou neustále v činnosti na zemské pláni, aby povznášeli lidstvo. Vše, co potřebují, je spolupráce s lidskou láskou.

VÝSLEDEK

Můžeme tak důvěryhodně hovořit o výsledcích všech vašich lidských problémů, protože víme, že celý lidský život je řízen Božím zákonem, dokonalým ve svém provedení. Smyslem zákona je přivést všechny lidi, celou lidskou rodinu ke vědomí Boha.

ŠTĚSTÍ

Štěstí je uvědomování si Boha v srdci. Štěstí je výsledek díkůvzdání, víry, schopnosti přijímat Je to tiché, klidné uvědomování si lásky Boží. To přináší duši dokonalé a nepopsatelné štěstí. Bůh je štěstí.