Mysl je vynikající, ničím nenahraditelný nástroj. Je vyjadřovacím nástrojem a zároveň i nástrojem spouštění stavů. Bez tohoto spouštěče není možno nastolit žádný stav. Když je mysl nesprávně používána, jsou nastolené stavy depresivní a destruktivní. Když je používána správně, jsou to stavy plné míru a klidu, které nakonec samy od sebe stáhnou mysl do svého zdroje. Je-li mysl vyčištěna a soustředěna, sama se ponoří do čistého vědomí - do Jednoty.

Očištěná mysl přijímá čisté myšlenky a udává směr tvoření v oblasti myšlení, citů a činů tak, aby vše, co je myšleno, řečeno a činěno bylo v souladu s Boží vůlí. Neřeší sebe sama, protože je spojena se svým zdrojem, kterému slouží. Tím je naplněn její smysl.

Svobodná volba v myšlení úzce souvisí s uvědoměním. Pokud jsme nevědomí a mysl nás ovládá (místo aby nám sloužila), nemáme žádnou svobodnou volbu. Důležitá je skutečnost, že každou sekundu, každý okamžik můžeme myšlení změnit. Tím, že ho změníme a ihned se opravíme do pozitivity, změníme i vzorec myšlení mysli, aby pracovala pro nás. Svobodná volba však s sebou přináší odpovědnost. Odpovědnost za to, co naše mysl vytvoří a vypustí do éteru.

Co nejčastěji si uvědomujme obsah svého myšlení, aby byl co nejvíce pozitivní. Nacházejme ticho a mír v každé věci, v každém živém stvoření, v každé události. Staňme se lovci tohoto posvátného ticha....... Vnímejme ho mezi jednotlivými myšlenkami, mezi jednotlivými slovy, mezi jednotlivými zvuky....... Staňme se lovci nekonečného prostoru....... Vnímejme všechny myšlenky, slova, věci, bytosti a události  jako pohyb, který se děje na nepohnutém základu, který dává všemu život.

Mysl by se také dala označit jako "vědomí v pohybu". Jsou to pohybující se myšlenky, prezentované názory, zakořeněné návyky a zvyky. Emoce jsou energizované myšlenky.  Čistá mysl nic nehodnotí, nesrovnává, nekritizuje a neposuzuje, protože je totožná s vědomím, které je Jednotou. Čistá mysl je nezaujatým svědkem všeho dění a v případě potřeby sama „naskočí“. Poté jde zase zpátky do Jednoty. A tak pořád dokola: z Jednoty se na chvíli vynoří, udělá co má být uděláno a ihned se zpátky ponoří do Jednoty. Takhle fungují osvícení Mistři, kteří pomáhají „ostatním“ se také plně uvědomit. Takhle si hraje Bůh na „Život“. Čím méně budeme dávat všemu „nálepky“ a něco posuzovat, kritizovat nebo škatulkovat, tím se budeme cítit lépe a náš život bude harmonickou součástí celku.