Modlitby jsou vynikajícím nástrojem, očišťujícím naši mysl, která se tímto učí nemyslet jen na sebe a vlastní prospěch. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, svými myšlenkami mentální prostor znečišťujeme nebo pročišťujeme. Žádná negativní ani pozitivní myšlenka se podle zákona o energii nikam neztratí. V blízké nebo vzdálenější budoucnosti nás jako původce dostihne a zasáhne nás se stejnou intenzitou, s jakou jsme ji do Vesmíru vyslali.

Modlitby vyřčené v klidné mysli a prožité v otevřeném srdci mají hluboký transformační efekt. Uvádějí boží síly do pohybu. Každému člověku vyhovuje jiná modlitba i jiná technika. Může to být pomalé pročítání textu modlitby (nejlépe v duchu), které vede k intenzivnímu prožitku obsahu slov, nebo to může být mechanické opakování textu s vědomou pozorností, která v určitou chvíli zařídí samovolné zastavení opakování a umožní spontánní prožití podstaty modlitby. Někdy stačí třeba jen pár slov modlitby a prožitek se spustí sám od sebe, proto není nutné lpět na nějakých pravidlech. Dopřejte si úplnou svobodu při modlení, aby Vám modlitby přinášely radost a naplnění.Modlitba Otčenáš
Otče náš, jenž jsi na nebesích (a všude a ve všem)…..
posvěť se jméno Tvé (v našich duších)…..
přijď království Tvé (do všech srdcí)…..
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší (pro tělo i duši) dej nám dnes,
a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení (na Tebe zapomenout),
ale zbav nás všeho zlého.
Neboť Tvé je království,
i moc (cokoli učinit),
i sláva (z toho plynoucí),
až na věky věků. Amen

(Jedna z nejsilnějších modliteb, obsahující všechny oblasti lidského života).Modlitba Nabízecí
Bože, jsem zde - k Tvým službám…..
Jsem otevřený Tvé lásce, Tvé moudrosti, Tvé síle, Tvé milosti,
Tvému požehnání a Tvému odpuštění…..
Pro dobro všeho a všech.

(Nic není naše. Nic si nemůžeme přivlastnit. Nic nám nepatří. Všechno je Jeho….. Jeho je láska, která skrze nás proudí, Jeho je moudrost, která z nás mluví, Jeho je síla, která naším prostřednictvím tvoří. Když to plně pochopíme, zůstane nám „jen“ vděčnost a úcta k Bohu, který je všechno ve všem).Modlitba Odevzdávací
Bože, svou minulost svěřuji Tvému milosrdenství,
svou přítomnost Tvé lásce
a svou budoucnost Tvé prozřetelnosti.

(Naše minulost zatížená činy z nevědomosti může být při opravdové a upřímné prosbě o odpuštění vyrovnána Božím milosrdenstvím,….. naše životy naplněné láskou ke všemu a ke všem projasní životy ostatních bytostí….. a naše budoucnost odevzdaná s čistým srdcem moudrosti Božího plánu se stane pro nás čirým požehnáním a svatým přijímáním).Modlitba Děkovná
Bože, děkuji Ti za to,
že láska, moudrost a síla nebe
a láska, moudrost a síla země,
se spojuje pro dobro všech bytostí ve mně.

(Žádná síla nemůže působit jen tak sama od sebe. Vždycky musí být někdo nebo něco, co ji spustí nebo přivede do pohybu. Vždycky musí být realizována skrze někoho. Děkujme za všechno. Děkujme za všechno pořád a při každé příležitosti. Děkujme za to, že Boží láska díky Boží milosti působí v nás a skrze nás pro dobro všech. Všechno je Jeho milostí. Všechno se děje z Jeho milosti. I my jsme výsledkem Jeho milosti).Modlitba Prosebná
Bože, udělej ze mě nástroj Tvé lásky, Tvé moudrosti,
Tvé síly, Tvé milosti, Tvého požehnání a Tvého odpuštění…..

(Smyslem našeho života je služba Bohu. Služba Bohu nemůže být provedena jinak než službou člověku. Tím se kruh uzavírá, neboť se služba mění v bohoslužbu).